Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Čime se bavi CUTER?

CUTER provodi sljedeće aktivnosti:

- identifikacija, istraživanje i analiza ključnih javnih politika na lokalnoj, područnoj, regionalnoj, nacionalnoj, te razini EU usmjerenih prema održivom razvoju,

- edukacija i savjetovanje u području urbanog, ruralnog i nacionalnog održivog razvoja te njegova promocija putem tečajeva, radionica, debata, tribina, seminara, kongresa i drugih skupova u zemlji i inozemstvu te putem medija,

- razvijanje edukacijskih programa u području urbanog i teritorijalnog razvoja,  održive gradnje te ostalih srodnih tema sa sveučilištima na nacionalnoj i međunarodnoj razini kao i drugim institucijama i udruženjima aktivnim u pružanju edukacijskih programa,

- javno zagovaranje, organizacija javnih događanja i skupova te poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju, provedbi i praćenju javnih politika poveznih s ciljevima Udruge,

- suradnja s nacionalnim i međunarodnim institucijama u području održivog urbanog, ruralnog i nacionalnog razvoja te razvijanje programa međunarodne suradnje,

- povezivanje gospodarstvenika, znanstveno-istraživačkih institucija, lokalnih zajednica, tijela državne uprave i lokalne samouprave i ostalih subjekata na projektima koji će doprinijeti održivom urbanom i teritorijalnom razvoju,

- izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti sukladno posebnim propisima.