Centar za urbani i teritorijalni razvoj

DVODNEVNA RADIONICA 28. – 29. 04.2014. godine "Izrada Studije izvedivost i Analize troškova i koristi za projektne prijedloge iz područja odgojno-obrazovne infrastrukture"

U ponedjeljak i utorak (28 i 29. travnja 2014. godine) odražat će se edukacija na temu «Izrada Studije izvedivosti i Analize troškova i koristi» za potrebe rekonstrukcije i adaptacije odnosno izgradnje nove odgojno-obrazovne infrastrukture na području Osječko-baranjske županije.

Edukacija će se provoditi za potrebe prijave odgojno-obrazovnih infrastrukturnih projekta od strane predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova na području Osječko-baranjske županije, a u sklopu Potprograma «Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ – “Potprogram V” Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova Europske unije (MRRFEU). Time će se navedenim ustanovama i njihovim osnivačima – gradovima i općinama na području Osječko-baranjske županije omogućiti da se pripreme za prijavu projekata u narednom razdoblju, a koji će se financirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI).

Studija izvedivosti i Analiza troškova i koristi je sastavni dio dokumentacije potrebne za prijavu infrastrukturnih projekata na «Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga – Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski Fond za Regionalni razvoj (2014-2020)» na koji se pristigle projektne prijave vrednuju dva puta godišnje, 30. Lipnja i 31. Prosinca, a u sklopu kojega se odobreni projekti planiraju financirati sredstvima iz Europkog fonda za regionalni razvoj.

Stručnjak Ana Pavičić-Kaselj, mag.oec., će provoditi edukaciju u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje. Predviđeno trajanje dvodnevne radionice je 6 sati dnevno, odnosno od 9h do 15h tijekom dva uzastopna dana. Korisnici edukacije su predstavnici općina i gradova na području Osječko-baranjske županije.

Mjesto održavanja radionice: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Radićeva 4, 31000 Osijek

PROGRAM

Ponedjeljak, 28.04.2013. godine

1. Izrada socio-ekonomskog okvira i identifikacija projekta

Opis gospodarskog, demografskog, socio-kulturnog, prostornog i okolišnog, institucionalnog i političkog okvira projekta, navodeći karakteristike lokacije projekta, teritorij utjecaja projekta, stanovništvo područja na koji će projekt imati utjecaj, obrazovanje, zaposlenost, ekonomski razvoj odabranog područja te postojeću infrastrukturu. Opis administrativnih i proceduralnih obaveze koje proizlaze iz projekta, tijela uključena u donošenje odluka o projektu, obveze vezane uz prostorno planiranje, ishođenje dozvola i za to predviđeno očekivano vrijeme te usuglašenost ciljeva projekta s EU i nacionalnim razvojnim politikama. Definiranje radova, aktivnosti, usluga koji će služiti izvršavanju jasno definiranog cilja projekta. Definiranje indirektnih i mrežnih efekata projekta, korisnika i ciljanih skupina na projektu.

2. Identifikacija alternativa, analiza izvedivosti i izbor opcije

Izrada analize izvedivosti opcija u svrhu identifikacije optimalnog rješenja za kojeg će se izraditi CBA analiza. Analiza ponude i potražnje za outputima projekta, definiranje obima projekta i organizacije provedbe projekta. Utvrđivanje očekivane potražnje za outputom projekta, konkurencije na promatranom tržištu kao i prijedlog strategije prema korisnicima (cijena usluga, vidljivost, marketing i sl.) te procijenjeniti postotak tržišta za definiranim uslugama koje će projekt pokriti. Definiranje opsega projekta koji uključuje infrastrukturni, tehnološki opis te planirane  ljudske resurse; kako je planirana provedba projekta, organizacijska struktura, donošenje odluka, financiranje, javna nabava i sl).

PROGRAM

Utorak, 29.04.2013. godine

1. Izrada financijske analize

Izrada financijske analize koja će obuhvatiti pretpostavke analize (valutu, razdoblje analize te diskontnu stopu), visinu investicije (koja uključuje materijalne, nematerijalne troškove te promjene u obrtnom kapitalu), operativne prihode i rashode, financijski povrat investicije, izvore financiranja, financijsku održivost te financijski povrat kapitala.

2. Izrada ekonomske analize i analize rizika

Izrada ekonomske analize koja će obuhvatiti konverziju tržišnih u ekonomske cijene, kvantifikaciju društvene koristi, diskontiranje procijenjenih troškova i koristi, indikatore ekonomskih učinaka. Izrada Analize rizika obuhvatiti će definiranje kritičnih varijabli (primjenom analize osjetljivosti), simulaciju najboljeg i najgoreg scenarija, procjenu rizika te mjere upravljanja i smanjenja rizika.