Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Europska teritorijalna suradnja

Europska teritorijalna suradnja treba doprinositi smanjivanju razlika u stupnju razvijenosti različitih regija i smanji­vanju zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, pri čemu se posebna pozornost treba posvetiti ruralnim područjima, područjima zahvaćenima industrijskom tran­zicijom i regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otoci, pogranične i planinske regije.

Kroz Europsku teritorijalnu suradnju se potiče prekogranična, transnacionalna i međuregionalna suradnja u cilju ostvarenja pametnog, održivog i uključivog rasta koji bi trebao doprinijeti ostvarivanju tematskih ciljeva razvoja gospodarstva uteme­ljenog na znanju, istraživanju i inovacijama, uključujući poticanjem suradnje između poslovnih subjekata, posebno MSP-ova, i promicanjem osnivanja sustava prekogranične razmjene informacija u području:

  • informacijskih i komunikacijskih tehnologija;
  • promicanjem zele­ nijeg i konkurentnijeg gospodarstva koje učinkovitije iskorištava resurse, uključujući promicanjem održive prekogranične mobilnosti;
  • poticanjem visoke stope zapo­slenosti kojom se ostvaruje socijalna i teritorijalna kohe­zija, uključujući aktivnostima koje podupiru održivi turi­zam, kulturu i prirodnu baštinu kao dijelove teritorijalne strategije s ciljem ostvarivanja rasta pogodnog za zapo­šljavanje; i
  • razvijanjem administrativnih kapaciteta.

Popis prioriteta ulaganja u okviru različitih temat­skih ciljeva prilagođava se posebnim potrebama čime bi se omogućio nastavak pravne i administrativne suradnje, suradnje između građana i institucija te suradnje u podru­čjima zapošljavanja, osposobljavanja, integracije zajednica i socijalne uključenosti iz prekogranične perspektive u okviru prekogranične suradnje, te razvojem i usklađiva­njem makroregionalnih strategija i strategija morskih bazena u okviru transnacionalne suradnje.