Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Javno-privatno partnerstvo

Javno-privatno partnerstvo podrazumijeva suradnju tijela javne vlasti s privatnim sektorom s ciljem zadovoljavanja neke javne potrebe. Primjena ovakvog model suradnje još uvijek nije zavižjela u potpunosti no realno potreba za ovakvim oblikom partnerstva postoji i u budućnosti će njegova primjena značajno rasti. Prvenstveno zbog nedostatke novca u proračunima javnopravnihtijela i potrebe da se unatoč toj nestašici zadovolje određene javne potrebe. Cilj suradnje javnog i privatnog sektora je u tome da se sredstva i znanje privatnog sektora stave na raspolaganje javnom i da na taj način privatni sektor doprinose pružanju infrastrukturnih i drugih javnih usluga. Javna vlast određuje ciljeve zajedničkih projekata vodeći pritom računa o javnom interesu i kvaliteti usluga, a privatni partner zatvara financijsku konstrukciju, projektira i gradi. Svoj interes privatni partner pritom vidi u naplati usluga od korisnika objekata kroz koncesiju ili neki drugi oblik ugovorne naplate.