Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Međuregionalna suradnja

Međuregionalna suradnja trebala bi težiti:

 • jačanju učinko­vitosti kohezijske politike poticanjem razmjene iskustava između regija o tematskim ciljevima i urbanom razvoju, uključujući urbano-ruralne veze, kako bi se poboljšala provedba programa i mjera teritorijalne suradnje, kao i 
 • promicanjem analize razvojnih trendova u području teri­torijalne kohezije putem istraživanja, prikupljanja poda­taka i drugih mjera.

Razmjenom iskustava o tematskim ciljevima trebalo bi se poboljšati osmišljavanje i provedba, prije svega operativnih programa u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta”, ali i:

 • poticanje uzajamno korisne suradnje između inovativnih klastera koje karakterizira intenzivna istraživačka djelatnost te
 • razmjenu između istraživača i istraživačkih institucija u razvijenim i manje razvijenim regijama, uzimajući u obzir iskustvo „Regijâ znanja” i „Istraživačkog potencijala u konvergen­cijskim i najudaljenijim regijama” u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanje.

Prioriteti ulaganja u okviru međuregionalne suradnje su koncentrirani na jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave: 

 • širenjem dobre prakse i stručnih znanja te kapitalizira­njem rezultata razmjene iskustava u vezi s održivim urbanim razvojem, uključujući urbano-ruralne veze, 
 • promicanjem razmjene iskustava radi poboljšanja učin­kovitosti programa i mjera teritorijalne suradnje,
 • osnaživanjem baze dokaza radi pojačavanja učinkovitosti kohezijske politike i ostvarivanja tematskih ciljeva analizom razvojnih trendova. 

Ukupna sredstava raspoloživa iz EFRR-a, ESF-a i Kohezijskog fonda za programsko razdoblje 2014-2020 za međuregionalnu suradnju iznose 500 milijuna EUR. Potpore iz EFRR-a obuhvaćaju cjelokupno područje EU. Operacije u okviru međuregionalne suradnje uključuju korisnike iz najmanje triju zemalja, od kojih su dvije države članice EU. 

Svi tematski ciljevi koji podupiru ESI fondove se mogu odabrati za međuregionalni suradnju, a oni su:

 1. jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija; 
 2. poboljšanje pristupa informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji te njezine uporabe i kvalitete; 
 3. jačanje konkurentnosti MSP-ova, poljoprivrednog sektora (u sklopu EPFRR-a) te sektora ribarstva i akvakulture (u sklopu EFPR-a); 
 4. podršku prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima; 
 5. promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i upravljanje njima; 
 6. očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa; 
 7. promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža; 
 8. promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage; 
 9. promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije; 
 10. ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno ospo­sobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje; 
 11. jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave.