Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Što je ELENA?

ELENA - Europski instrument tehničke pomoći za lokalni energetski razvoj

1. Što je to ELENA?

Kako bi financijska sredstva za projekte povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije bila što dostupnija na lokalnoj razini, Europska komisija i Europska investicijska banka osnovale su instrument tehničke pomoći ELENA. ELENA pruža tehničku pomoć javnim tijelima u obliku financijske potpore, kako bi se olakšala provedba projekata. Subvencije iz ELENA-e iznose do 90% ukupnih troškova izrade tehničke dokumentacije za različite investicijske projekte u gradovima, općinama i županijama, koji se dalje mogu prijaviti za financiranje od strane Europske investicijske banke i/ili iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova). Subvencionirani investicijski programi trebali bi pridonijeti ostvarenju ciljeva strategije Europa 2020, odnosno ciljeva 20-20-20.

Cilj ELENA-e je omogućiti provedbu ekonomsko-energetski isplativih projekata koji se kasnije mogu uspješno multiplicirati u drugim gradovima, općinama ili županijama.

2. Koja vrsta tehničke pomoći može biti financirana?

Tehnička pomoć se može osigurati za izradu studija izvedivosti, istraživanje tržišta, strukturiranje projekata, izradu poslovnih planova, energetskih pregleda, tehničke dokumentacije, pripremu javnog natječaja i ugovora, uspostavu jedinica za provedbu projekta, te za pružanje bilo kakve druge pomoći potrebne za razvoj investicijskog programa.

Tražena tehnička pomoć mora biti nužna za provedbu investicijskog programa i mora biti u skladu s principima financijskog upravljanja, posebice principu vrijednost za novac i principu financijske isplativosti.

Troškovi zapošljavanja novih ljudi na provedbi investicijskog programa su također prihvatljivi troškovi.

3. Kakvi investicijski projekti i programi mogu dobiti tehnički pomoć?

Tehnička pomoć se može osigurati za investicijske programe i projekte unutar sljedećih područja:

 • Javne i privatne zgrade, uključujući socijalne zgrade, uličnu i prometnu rasvjetu, kako bi se omogućilo povećanje energetske učinkovitosti – npr. rekonstrukcija zgrada s ciljem znatnog smanjenja potrošnje energije (toplinske i električne energije), koja uključuje toplinsku izolaciju zgrada, ugradnju energetski učinkovite vanjske stolarije, učinkovite klimatizacije i ventilacije, učinkovito osvjetljenje;  uvođenje obnovljivih izvora energije - npr. solarnih fotonaponskih sustava, solarnih kolektora za grijanje i sustava za iskorištavanje energije biomase; renoviranje, proširenje ili izgradnja novih područnih sustava grijanja/ hlađenja, kogeneracijskih sustava ili sustava koji koriste obnovljive izvore energije, kao i decentraliziranih toplinskih sustava (za zgradu ili cijelo susjedstvo).
 • Gradski prijevoz, kako bi se osiguralo povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije - npr. autobusi visoke energetske učinkovitosti, uključujući ulaganja u autobuse na hibridni ili električni pogon; uvođenje električnih automobila i automobila s niskom emisijom CO2; uvođenje novih energetski učinkovitijih rješenja s ciljem poboljšanja protočnosti prometa u gradskim područjima.
 • Lokalna infrastruktura, uključujući uvođenje pametnih mreža i drugih informacijskih i komunikacijskih tehnologija te razvoj infrastrukture za opskrbu vozila koja koriste alternativna goriva.

4. Koji je minimalni iznos investicijskog programa ili projekta koji će poduprijeti ELENA?

Tehnička pomoć je namijenjena razvoju investicijskih projekata pri čemu mora biti postignut minimalni faktor iskorištenja 1:20 između iznosa subencije od strane ELENE i potencijalnih ukupnih investicija. Iznos investicijskog ulaganja u sklopu programa mora iznositi više od 50 miijuna eura.

 

Primjer u zgradarstvu

Tehnička pomoć se može osigurati za zgrade kada će investicijski projekti rezultirati rekonstrukcijom zgrada s ciljem smanjenja potrošnje energije (toplinske i električne energije), toplinskom izolacijom zgrade, učinkovitom unutrašnjom rasvjetom, rekonstrukcijom sustava grijanja i hlađenja, ugradnjom sustava individualnog mjerenja potrošnje energije ili uvođenja obnovljivih izvora energije (solarni fotonaponski sustavi, solarni kolektori i sl.)

Subvencije iz ELENA-e iznose do 90% ukupnih troškova izrade tehničke dokumentacije za investicijske projekte poput izrade energetskih pregleda i izrade projektne dokumentacije (glavnih projekata energetske obnove zgrada), a omogućuje da se isti projekti prijave za financiranje od strane Europske investicijske banke odnosno za sufinanciranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI).

Pa tako primjerice ukoliko zatražena tehnička pomoć iznosi 2,5 mil. eura, tada ona treba rezultirati sa minimalno 50 mil. eura investicija. Prosječna cijena izrade tehničke dokumentacije za zgradu ovisi o njenoj veličini, a u prosjeku se po zgradi kreće od oko 50.000kn do 100.000kn (7.500 - 15.000 eura) i obuhvaća izradu energetskog pregleda i izradu glavnog projekta rekonstrukcije zgrade. U ovom primjeru bi se ELENA prijavom moglo obuhvatiti oko 100-200 zgrada, koje bi nakon izrađene projekte dokumentacije rezultirale prosječnom investicijom od oko 1 - 2 milijuna kuna (150.000 - 300.000 eura) po zgradi. Na taj način bi bio zadovoljen minimalni faktor 1:20 koji prikazuje odnos izmedju iznosa tehničke dokumentacije i iznosa budućeg ulaganja.

 

5. Tko može koristiti ELENU i tko su javna tijela?

Tehnička pomoć ELENA, namijenjena je lokalnim ili regionalnim vlastima, drugim javnim tijelima ili skupini takvih tijela iz zemalja članica EU.  Javno tijelo može biti osnovano od lokalne vlasti ili pravne osobe s ciljem pružanja javne usluge koja se sa više od 50% financira iz javnih sredstava, a njegove interne procedure i poslovne knjige podliježu kontroli od strane javne vlasti koja također snosi odgovornost za nastale obveze u slučaju da javno tijelo prestane sa svojim aktivnostima.

6. Kako se podnosi prijava za ELENU?

Projektna prijava se može podnijeti tijekom cijele godine jer se natječaji za dodjelu subvencije ne raspisuju nego je javni poziv otvoren cijelu godinu. Projektna ideja – predprijava, se upućuje direktno Europskoj investicijskog banci (EIB) u kojoj se inicijalno iskazuje interes za korištenje ELENA-e te prilaže kratak opis investicije koja uključuju:

 • opis investicijskog ulaganja, vrstu ulaganja, metodologiju provedbe ulaganja
 • očekivanu visinu investicije i vremenski period provedbe investicijskog ulaganja te
 • potrebnu tehničku podršku u provedbi projekta.

Europska investicijska banka će procijeniti ispunjava li prijedlog projekta kriterije za odabir te ocijeniti potrebu za tehničkom pomoći za investicijski program. Nakon pozitivnog ishoda prve procjene, potrebno je pripremiti zahtjev za subvencioniranje i prijedlog projekta kojeg će Europska investicijska banka dostaviti Europskoj komisiji na odobrenje. 

8. Koji je sadržaj projektne prijave za ELENU?

Sadržaj vezan za investicijski program/projekt mora minimalno uključiti slijedeće:

 • Izjava podnositelja zahtjeva;
 • Opis planirane investicije
 • Očekivana ukupna investicijska ulaganja
 • Očekivani faktor iskorištenja (investicijsko ulaganja mora biti barem 20 puta veće od tehničke pomoći)
 • Financijski plan za provedbu investicija
 • Vremenski okvir provedbe investicija
 • Opis glavnih elemenata institucionalnog, organizacijskog i ugovornog okvira provedbe investicija
 • očekivani doprinos ciljevima inicijative 20-20-20 u smislu smanjenja emisije stakleničkih plinova, povećanja udjela obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji energije te povećanje energetske učinkovitosti;

Sadržaj vezan za ELENA tehničku pomoć mora minimalno uključiti:

 • Ukupni iznos traženih sredstava tehničke pomoći
 • Opis očekivane tehničke pomoći i njen obim
 • Opis glavnih elemenata tehničke pomoći
 • Detaljni pregled troškova tehničke pomoći
 • Vremenski pregled provedbe i trošenja sredstava tehničke pomoći
 • Informacije o drugim poticajima ili donacijama, ukoliko su primljene
 • Opis glavnih očekivanih učinaka od primljene tehničke pomoći
 • Multiplikacijski potencijal u drugim lokalnim jedinicama ili javnim tijelima

 

Autor: Ana Pavičić-Kaselj

Više o EIB ELENI potražite na slijedećem linku http://www.eib.org/products/elena/