Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Prekogranična i transnacionalna suradnja

 

Prekogranična suradnja

Prekogranična suradnja teži rješavanju zajedničkih izazova koji su zajednički identificirani u pograničnim regijama, poput:

 • loše dostupnosti, posebno u odnosu na povezivost informacijskih i komunikacijskih tehnologija i prometnu infrastrukturu,
 • lokalnih industrija u opadanju,
 • neodgovarajućeg poslovnog okruženja,
 • nedo­statka umreženosti između lokalnih i regionalnih uprava, 
 • niskih razina istraživanja i inovacija te preuzimanja infor­macijskih i komunikacijskih tehnologija,
 • onečišćenja okoliša,
 • sprečavanja rizika,
 • negativnih stavova prema građanima susjednih zemalja

u cilju iskori­štavanje neiskorištenih potencijala rasta u pograničnom području, uz istovre­meno jačanje suradnje u svrhu općeg usklađenog razvoja EU za:

 • razvoj prekograničnih objekata i klastera za istraživanja i inovacije,
 • integracija prekograničnog tržišta rada,
 • suradnja između obrazovnih institucija, uključujući sveučilišta, ili između zdravstvenih ustanova.

Prekogranična suradnja trebala bi podupirati regije smje­štene na kopnenim ili morskim granicama odnosno susjedne regije s ciljem promicanja integriranog regionalnog razvoja između susjednih regija na kopnenim i morskim granicama u dvjema državama članicama ili više njih ili između susjednih graničnih regija u najmanje jednoj državi članici i jednoj trećoj zemlji na vanjskim granicama EU. 

Regije koje dobivaju potporu za prekograničnu suradnju jesu regije EU razine NUTS 3 koje se nalaze uz sve unutarnje i vanjske kopnene granice, te sve regije EU razine NUTS 3 duž morskih granica odvojene maksimalnom udaljenošću od 150 km. 

Programima prekogranične suradnje mogu biti obuhvaćene regije u Norveškoj i Švicarskoj te također mogu obuhvatiti Lihtenštajn, Andoru, Monako i San Marino te treće zemlje i područja u 
susjedstvu najudaljenijih regija, pri čemu su svi istovjetni regi­jama razine NUTS 3.

Ukupna sredstava raspoloživa iz EFRR-a, ESF-a i Kohezijskog fonda za programsko razdoblje 2014-2020 za prekograničnu suradnju iznose 6,6 miijardi EUR.

Najmanje 80% sredstava EFRR-a dodijeljenih za svaki program prekogranične i transnacionalne suradnje koncentrira se na najviše četiri tematska cilja navedena u članku 9. prvom stavku Uredbe (EU) br. 1303/2013[1]:

 • jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija; 
 • poboljšanje pristupa informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji te njezine uporabe i kvalitete; 
 • jačanje konkurentnosti MSP-ova, poljoprivrednog sektora (u sklopu EPFRR-a) te sektora ribarstva i akvakulture (u sklopu EFPR-a); 
 • podršku prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima;

U okviru prekogranične suradnje poticati će se: 

 • promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podršku mobilnosti radne snage integriranjem prekogra­ničnih tržišta rada, uključujući prekograničnu mobilnost, zajedničke lokalne inicijative zapošljavanja, informacijske i savjetodavne usluge i zajedničko usavršavanje; 
 • promicanje socijalne uključenosti, borbe protiv siroma­štva i svake diskriminacije promicanjem ravnopravnosti spolova, jednakih mogućnosti i integracije zajednica preko granica; 
 • ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje razvojem i provedbom zajedničkih programa obrazova­nja, strukovnog osposobljavanja i osposobljavanja;
 • jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zaintere­siranih strana te učinkovite javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje i suradnje između građana i institucija; 

Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice kojim upravljaju Lokalne akcijske grupe - LAG-ovi u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1303/2013 može se provoditi u programima prekogranične suradnje pod uvjetom da je Skupina za lokalni razvoj sastavljena od predstavnika najmanje dviju zemalja, od kojih je jedna država članica. 

Operacije odabrane u okviru prekogranične i transnacio­nalne suradnje uključuju korisnike iz najmanje dviju zemalja sudionica, od kojih je najmanje jedan iz države članice. Operacija se može provesti u jednoj zemlji, pod uvjetom da se utvrde prekogranični i transnacionalni učinci i koristi. 

 

Transnacionalna suradnja 

Transnacionalna suradnja teži jačanju suradnje putem djelovanja koja doprinose integriranom teritori­jalnom razvoju povezanom s prioritetima kohezijske politike EU na većem transnacionalnom području uz uključivanje nacionalnih, regionalnih i lokalnih partnera te obuhvaćanje morske prekogranične suradnje u slučajevima koji nisu obuhvaćeni prekograničnom sura­dnjom, s ciljem postizanja višeg stupnja teritorijalne integra­cije tih područja.

U okviru transnacionalne suradnje potiče se:

 • jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te
 • učinkovite javne uprave razvojem i koordinacijom makroregionalnih strategija i strategija morskih bazena; 

Progra­mima transnacionalne suradnje mogu biti obuhvaćene regije koje moraju biti istovjetne regijama razine NUTS 2. u slijedećim trećim zemljama ili područjima:

 • trećim zemljama ili područja u Norveškoj, Švicarskoj, Lihtenštajn, Andoru, Monako i San Marino, te treće zemlje i područja u susjedstvu najudaljenijih regija, te 
 • Farski otoci i Grenland. 

Ukupna sredstava  iz EFRR-a, ESF-a i Kohezijskog fonda za programsko razdoblje 2014-2020 za transnacionalnu suradnju iznose 1,8 miijardi EUR.