Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Prijava višestambenih zgrada na području RH na natječaje za energetsku obnovu

Sve višestambene zgrade na području RH se mogu javiti na raspisane javne pozive i natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  (www.fzoeu.hrza potrebe sufinanciranja slijedećih aktivnosti:

1.    Izrade Energetskih pregleda i energetskih certifikata zagrada;

2.    Izrade Projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada;

3.    Energetske obnove zgrada.

U ožujku 2014. godine je Fond raspisao:

·      Javni poziv za neposredno sufinanciranje Energetskih pregleda i energetsko certificiranje postojećih višestambenih zgrada

·      Javni poziv za nesporedno sufinanciranje izrade Projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenih zgradama

·      Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Pravo na sredstva Fonda može ostvariti višestambena zgrada putem svog upravitelja, koji nastupa u ime i za račun suvlasnika višestambenih zgrada koji su u svojstvu krajnjih korisnika.

Na Javne pozive i natječaje može se javiti i više upravitelja zajedno, i to za povezane višestambene zgrade koje predstavljaju jedinstvenu arhitektonsku i energetsku cjelinu, a kojima upravlja više upravitelja. U slučaju zajedničke prijave više upravitelja, ugovor s Fondom sklapa Nositelj ponude, odnosno upravitelj ovlašten po punomoćima od ostalih upravitelja, ovjerenim kod javnog bilježnika. 

Ponude na Javne pozive će se razmatrati do isteka kalendarske godine (31.12.2014.) ili do iskorištenja sredstava. Ponude se otvaraju i razmatraju kronološki, prema datumu zaprimanja ponude za financiranje. U roku od 30 dana od dana zaprimanja pojedinačne ponude izrađuje se prijedlog o odabiru korisnika sredstava. Odluku o odabiru korisnika sredstava donosi direktor Fonda u daljnjem roku od 15 dana.

Rok za dostavu ponuda na javni natječaj je 60 dana od dana njegove objave, odnosno do 26. svibnja 2014. godine. Fond će u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, otvoriti sve pravovremeno pristigle ponude, ocijeniti ih i izraditi prijedlog o odabiru korisnika sredstava. Direktor Fonda će u daljnjem roku od 15 dana podnijeti Upravnom odboru prijedlog o odabiru korisnika sredstava Fonda po ovom Javnom natječaju.

 

Kako dobiti 40% donacije za izradu Energetskog pregleda zgrade

Ponudu za izradu Energetskih pregleda zgrada podnosi upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade. Za vrijeme trajanja Javnog poziva upravitelj može dostaviti samo jednu ponudu za provedbu energetskog certificiranja neograničenog broja zgrada. 

Sredstava Fonda ne mogu iznositi više od 200.00,00 kuna po podnesenoj ponudi te će se ponude razmatrati do isteka kalendarske godine (31.12.2014.) ili do iskorištenja sredstava. Fond će jednom mjesečno na svojim internetskim stranicama (www.fzoeu.hr) objavljivati iznos do tada odobrenih sredstava. Iznos raspoloživih sredstava Fonda po Javnom pozivu iznosi 1.500.000,00 kn.

NAPOMENA: S obzirom na zainteresiranost građana, naša subjektivna procjena je da će novci biti potrošeni najkasnije do 01.06.2014., stoga se trebate požuriti. Kontaktirajte svoga upravitelja i lobirajte da vas stavi na listu zgrada koje će prijaviti u ponudi. Upravitelj može podnijeti samo jednu ponuda, stoga se potrudite da budete u njoj!

Fond će dodjeljivati sredstva donacija u iznosu do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije za energetsko certificiranje. Opravdani troškovi ulaganjapodrazumjevaju troškove prevedbe energetskog pregleda, izrade završnog izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata.

Obvezna dokumentacija za korištenje sredstava Fonda treba sadržavati slijedeće:

1.    Prijavni obrazac, koji se može preuzeti s internetske stranice Fonda (www.fzoeu.hr) popunjen u cijelosti, potpisan i ovjeren od strane upravitelja zgrade i predstavnika suvlasnika svake zgrade za koju se podnosi ponuda i u digitalnom obliku u Excel formatu na CD/DVD-u),

2.    Izvadak iz registra za upravitelja zgrade,

3.    Troškovnik ili ponudu ovlaštenog certifikatora za provedbu energetskog certificiranja s detaljnom specifikacijom svih troškova, terminskim planom povlačenja sredstava i rokom provedbe,

4.    Zemljišno-knjižni izvadak, ne stariji od 30 dana, odnosno jedan etažni poduložak ako je zgrada etažirana,

5.    Dokaz da je zgrada postojeća smislu odredbi važećeg Zakona o gradnji ili sukladno posebnom zakonu s njom izjednačena,

6.    BON2/SOL2 računa višestambene zgrade, ne stariji od 30 dana,

7.    Izjava upravitelja zgrade pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, koja se može preuzeti s internetske stranice Fonda (www.fzoeu.hr), ovjerena kod javnog bilježnika, da sukladno sklopljenom međuvlasničkom ugovoru i ugovoru o upravljanju zgradom, te na temelju odluke suvlasnika zgrade (potrebnih suglasnosti suvlasnika) ima nalog u ime i za račun suvlasnika poduzimati poslove upravljanja na koje se odnosi predmet ovog Javnog poziva,

8.    Izjavu upravitelja zgrade pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o osiguranju sredstava za provedbu energetskog certificiranja iz sredstava zajedničke pričuve s naznakom odgovarajuće stavke u programu rada zgrade, potpisana i ovjerana od strane upravitelja zgrade,

9.    Popis suvlasnika u zgradi s izraženim bruto građevinskim površinama za sve stambene jedinice u zgradi.

Link na Javni poziv http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Energetsko%20certificiranje%20visestambenih%20zgrada%20-%20tekst%20Javnog%20poziva.pdf

 

Kako dobiti 100% donacije tj. 35.000,00 kn za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije zgrade

Ponudu za izradu Projektne dokumentacija za projekte povećanja energetske učinkovitosti podnosi upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade. Za vrijeme trajanja Javnog poziva upravitelj može dostaviti neograničeni broj ponuda. Ponuda se dostavlja za svaku višestambenu zgradu kojom upravlja upravitelj posebno, osim ukoliko se na Javni poziv javlja više upravitelja zajedno za povezane višestambene zgrade koje čine jedinstvenu arhitektonsku i energetsku cjelinu. U tom slučaju upravitelji podnose zajedničku ponudu koja glasi na ime Nositelja ponude. 

Fond će dodjeljivati sredstva donacija u iznosu do 100% opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenih zgradama, a najviše do

iznosa od 35.000,00 kuna po svakoj višestambenoj zgradi. Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 3.500.000,00 kn.

U slučaju izrade projektne dokumentacije za povezane višestambene zgrade koje predstavljaju jedinstvenu arhitektonsku i energetsku cjelinu, dodjeljivat će se sredstva donacija u visini od 100% opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije, a najviše do iznosa od 200.000,00 kuna po ponudi.

Ponude će se razmatrati do isteka kalendarske godine (31.12.2014.) ili do iskorištenja sredstava. Fond će jednom mjesečno na svojim internetskim stranicama (www.fzoeu.hr) objaviljivati iznos do tada odobrenih sredstava. 

Opravdani troškovi ulaganja podrazumjevaju troškove izrade glavnog projekta rekonstrukcije višestambene zgrade koji sadrži predviđene mjere povećanja EnU, kojim se računski pokazuje ušteda energije projektom predviđenih mjera od minimalno 30% Qh,nd te dokazuje sukladnost s Tehničkim uvjetima u Prilogu 1 javnog poziva. 

Glavni projekt rekonstrukcije višestambene zgrade mora biti izrađen sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13) s pripadajućim snimcima postojećeg stanja, tehničkim opisima i projektima predviđenih mjera EnU, proračunima ušteda energije i projektantskim troškovnikom opreme, radova i usluga s naznačenim jediničnim cijenama. 

Glavni projekt rekonstrukcije višestambene zgrade obavezno sadrži mjeru povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice, a može sadržavati i ostale mjere povećanja EnU (sukladno Tehničkim uvjetima u Prilogu 1 javnog poziva).

Obvezna dokumentacija za korištenje sredstava Fonda treba sadržavati slijedeće:

1.    Prijavni obrazac, koji se može preuzeti s internetske stranice FZOEU (www.fzoeu.hr) popunjen u cijelosti i potpisan od strane upravitelja zgrade i predstavnika suvlasnika,

2.    Izvadak iz registra za upravitelja zgrade,

3.    Ugovor ili ponudu ovlaštenog projektanta Glavnog projekta rekonstrukcije višestambene zgrade, a koji sadrži:

- popis mapa Glavnog projekta,

- ukupnu cijenu izrade projektne dokumentacije (s uključenim PDV-om izražene u kunama),

- iskazanu cijenu izrade projektne dokumentacije po bruto m² višestambene zgrade (s uključenim PDV-om),

- rok izrade projektne dokumentacije.

Cijene izrade projektne dokumentacije moraju biti u skladu s preporukama strukovnih komora te Fond zadržava pravo kontrole istih.

4.    Opis projekta (sadrži opis postojećeg stanja s fotodokumentacijom, podatke o zgradi: godina izgradnje i broj stanova s iskazanim površinama, opis mjera povećanja EnU koje se namjeravaju obrađivati u glavnom projektu rekonstrukcije višestambene zgrade) ili energetski pregled i certifikat ukoliko postoje,

5.    Zemljišno-knjižni izvadak, ne stariji od 30 dana, odnosno jedan etažni poduložak ako je zgrada etažirana,

6.    Dokaz da je zgrada postojeća u smislu odredbi važećeg Zakona o gradnji ili sukladno posebnom zakonu s njom izjednačena,

7.    BON2/SOL2 računa višestambene zgrade, ne stariji od 30 dana,

8.    Izjava upravitelja zgrade pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, koja se može preuzeti s internetske stranice Fonda (www.fzoeu.hr), ovjerena kod javnog bilježnika, da sukladno sklopljenom međuvlasničkom ugovoru i ugovoru o upravljanju zgradom, te na temelju odluke suvlasnika zgrade (potrebnih suglasnosti suvlasnika) ima nalog u ime i za račun suvlasnika poduzimati poslove upravljanja na koje se odnosi predmet ovog Javnog poziva,

9.    Ukoliko je iznos usluge projektiranja veći od 35.000,00 kn, potrebno je priložiti potpisanu izjavu upravitelja zgrade pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o osiguranju sredstava za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije iz sredstava pričuve s naznakom odgovarajuće stavke u programu rada zgrade. 

Link na Javni poziv http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Visestambene%20zgrade%20dokumentacija_javni%20poziv_.pdf

 

Kako dobiti 40% donacije tj. max 1.400.000,00 kn za energetsku obnovu zgrada

Ponudu za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada za projekte povećanja energetske učinkovitosti podnosi upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade. Za vrijeme trajanja Javnog poziva upravitelj može dostaviti neograničeni broj ponuda. Ponuda se dostavlja za svaku višestambenu zgradu kojom upravlja upravitelj posebno.

Fond će dodjeljivati sredstva donacija u iznosu do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije. Sredstava Fonda iznositi će maksimalno 1.400.00,00 kuna po podnesenoj ponudi. Iznos raspoloživih sredstava po ovom Javnom natječaju iznosi 15.000.000,00 kn. Rok za dostavu ponuda je 60 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“ i na internetskoj stranici Fonda, odnosno do 26. svibnja 2014. godine. 

Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Javnom natječaju su:

-      troškovi energetske obnove višestambenih zgrada (grupe mjera povećanja EnU – izvođenje radova) u sukladnosti s Tehničkim uvjetima u Prilogu 1. ovoga Javnog natječaja,

-      stručni nadzor 

Projekt energetske obnove višestambene zgrada može uključivati jednu ili više mjera energetske učinkovitosti. Opravdani troškovi ulaganja moraju nastati prije prijave za sufinanciranje iz sredstava FZOEU i to za slijedeće mjere poboljšanja energetske učinkovitosti:

  1. Zamjena postojeće i ugradnja nove energetski učinkovite vanjske stolarije - demontaža postojećih prozora, balkonskih vrata i staklenih stijena, nabava i ugradnja novih;
  2. Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice - izrada i sanacija fasade (krov, vanjski zid, pod prema tlu, ukopani dijelovi ovojnice, pod prema vanjskom prostoru, pod prema negrijanom podrumu/garaži, strop prema negrijanom tavanu);
  3. Zamjena energenta/priključak plina (spremnik za UNP) zajedno sa instalacijom za zajedničku kotlovnicu;
  4. Povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja, hlađenja i prozračivanja:
  • nabava i ugradnja kotlova (kondenzacijski, na drvnu sječku/pelete i priolitički) zajedno sa svom potrebnom opremom i pripadajućim radovima za pravilno funkcioniranje sustava uključujući i rekonstrukciju dimnjaka prema Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama („Narodne novine“ broj 03/07)
  • nabava i ugradnja kompletnog sustava dizalice topline zajedno sa svom potrebnom opremom i pripadajućim radovima za pravilno funkcioniranje sustava;
  • nabava i ugradnja sunčnih toplinskih kolektora;
  • nabava i ugradnja daljinski očitavanih elektronskih razdjelnika toplinske energije koji se ugrađuju na
  • radijatore u stanove, a potrošnja se mjeri preko jednog zajedničkog mjerila, te opreme i radova potrebnih za ugradnju i ispravno funkcioniranje sustava razdjelnika toplinske energije i termostatskih ventila (balansiranje sustava centralnog grijanja zgrade i drugo).

    5. Fotonaponski kolektori i akumulatori za proizvodnju električne energije za zajedničku potrošnju (samostalni sustavi/off-grid)

    6. Povećanje energetske učinkovitosti sustava unutarnje rasvjete za minimalno 20% - Energetski učinkovita rješenja unutarnje rasvjete temeljena na tehnologiji izboja u plinu i LED tehnologiji

    7. Elektroinstalacijski krugovi za napajanje i upravljanje strojarskih instalacija i dr. trošila u funkciji EnU i OIE;

    8. Centralno upravljanje instalacijama zgrade – Sukladan udio prema pojedinim funkcijama opravdanih dijelova strojarskih i rasvjetnih instalacija.

Obvezna dokumentacija za korištenje sredstava Fonda koja se dostavlja u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane upravitelja mora sadržavati slijedeće:

1.    Prijavni obrazac (koji se može preuzeti s Internet stranice Fonda; www.fzoeu.hr) u elektroničkom i tiskanom obliku popunjen u cijelosti i potpisan od upravitelja i predstavnika suvlasnika (Prilog 2 natječaja),

2.    Izvadak iz registra za upravitelja zgrade,

3.    Terminski plan provedbe projekta i povlačenja sredstava Fonda,

4.    Fotodokumentacija dijelova zgrade i tehničkih sustava za koje je predviđena energetska obnova) energetski pregled i certifikat ukoliko postoje,

5.    Glavni projekt rekonstrukcije višestambene zgrade koji mora biti izrađen sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13) s pripadajućim snimcima postojećeg stanja, tehničkim opisima i projektiranim mjerama EnU, proračunima ušteda energije, projektantskim troškovnikom opreme, radova i usluga s naznačenim jediničnim cijenama (projekt se dostavlja u digitalnom obliku s ovjerenom prvom stranicom uz projektantske troškovnike u .xls formatu),

6.    Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja ukoliko su isti potrebni,

7.    Akt kojim se odobrava građenje ili izjava nadležnog tijela (za prostorno uređenje i gradnju) odnosno ovlaštenog projektanta da za izvođenje radova u skladu s glavnim projektom isti nije potreban prema Pravilniku o jednostavnim građevinama („Narodne novine“ NN 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12, 68/13),

8.    Rješenje kojim se utvrđuje svojstvo zgrade kao nepokretnoga kulturnog dobra temeljem važećeg Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ukoliko je zgrada pod zaštitom,

9.    Ugovor / ponuda izvođača radova za radove prema troškovniku iz glavnog projekta rekonstrukcije višestambene zgrade,

10.  Ugovor / ponuda za uslugu stručnog nadzora za energetsku obnovu višestambene zgrade,

11.  Zemljišno-knjižni izvadak (original), ne stariji od 30 dana, odnosno jedan etažni poduložak ako je zgrada etažirana,

12.  Dokaz da je zgrada postojeća u smislu odredbi važećeg Zakona o gradnji ili sukladno posebnom zakonu s njom izjednačena,

13.  BON2/SOL2 računa višestambene zgrade, ne stariji od 30 dana.

14.  Potpisana izjava upravitelja zgrade pod materijanom i kaznenom odgovornošću, koja se može preuzeti s internetske stranice Fonda (www.fzoeu.hr) (Prilog 3 natječaja), ovjerena kod javnog bilježnika, da sukladno sklopljenom međuvlasničkom ugovoru i ugovoru o upravljanju zgradom, te na temelju odluke suvlasnika zgrade (potrebnih suglasnosti suvlasnika) ima nalog u ime i za račun suvlasnika poduzimati poslove upravljanja na koje se odnosi predmet ovog Javnog natječaja,

15.  Potpisana Izjava upravitelja zgrade pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o osiguranju sredstava za provedbu energetske obnove višestambene zgrade (iz sredstava zajedničke pričuve s naznakom odgovarajuće stavke u programu rada zgrade, ponudbeni otplatni plan kredita ili drugi način osiguranja sredstava),

16.  Potpisana Izjava upravitelja zgrade pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da se PDV u računima neće koristiti kao predporez u obračunskom razdoblju.

Link na javni natječaj http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Visestambene_zgrade_ENERGETSKA%20OBNOVA_JN_FINAL_NN.pdf